A15

NIEUWS A15


Tracébesluit

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) heeft op
8 maart in Duiven bekend gemaakt dat zij het Tracébesluit A12/A15 Ressen – Oudbroeken voor de precieze ligging en inpassing van deze nieuwe weg heeft getekend.

Op 16 maart 2017 ligt het tracébesluit, waarin de aanvullende maatregelen uit de bestuursoverenkomst van november 2015 zijn opgenomen, op verschillende locaties ter visie. Tegen het tracébesluit kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voorwaarde is wel, dat de indiener ook op het ontwerptracébesluit een zienswijze heeft ingediend. Na de uitspraak van de Raad is het tracébesluit onherroepelijk en kan worden gestart met de voorbereiding voor de aanbesteding van het DBFM contract. De verwachting is dat de bouw van het trace drie jaar duurt. Waarna het verkeer in de periode 2021-2023 voor het eerst over de nieuwe weg kan rijden.

Impressie doortrekking A15

—————————————————————————————————

Inloopbijeenkomst Groessen 22 november over de lopende uitwerking van maatregelen aan oostzijde Pannerdensch Kanaal

 • De afgesproken maatregelen zijn: inpassing van de aanlanding van de brug, de aarden wal in Groessen/Loo, inpassing van de verdiepte ligging, het deksel in Helhoek, N810, de inrichting van Griethse Poort (noordzijde), landschappelijke inpassing A12 en aansluiting Zevenaar-Oost.
 • Tijd: dinsdag 22 november, 16.30-20.30 uur
 • Locatie: Zalencentrum Gieling, Dorpsstraat 29, Groessen
 • Meer info op Via15.nl

—————————————————————————————————

'Truc' met stiltegebied langs Pannerdensch Kanaal wekt woede.

ARNHEM/LOO - De provincie Gelderland schrapt een stiltegebied langs het Pannerdensch Kanaal. Op die plek moet straks de doorgetrokken A15 lopen. Tegenstanders van de snelweg zijn woedend over deze stap van de provincie. Zijn vinden dat de provincie ‘sneaky’ en ‘slinks’ probeert een brug over het kanaal mogelijk te maken. 

De provincie noemt de beschuldigingen ‘Jammer en niet terecht’.

Hangijzer
De brug over het Pannerdensch Kanaal is een heet hangijzer bij het verlengen van de snelweg. Juist op die plek loopt de Betuweroute door een tunnel om het milieu te beschermen. Voor de A15 wordt gekozen voor een brug omdat dit goedkoper is.

Ergernis
Tot ergernis van tegenstanders van de weg. Zij zullen naar de Raad van State gaan met hun bezwaren. Die zal zich daar volgend jaar over uitspreken. Veel bewoners vinden dat de provincie, door het predicaat stiltegebied te schrappen nu tijdens de wedstrijd de spelregels verandert.

Nieuw gebied
De provincie stelt voor het hele stiltegebied van ongeveer 500 hectare bij het Pannerdensch Kanaal te vervangen door een nieuw gebied in de Millingerwaard. Dat plan werd opgenomen in een document, de Actualisering Omgevingsvisie, dat momenteel ter inzage ligt.

Boos
Bewoners van Loo, het dorp dat vlak bij de route ligt, zijn boos dat ze dat zelf moesten ontdekken en dat de provincie hen daarover niet inlichtte. „Dit komt heel sneaky over”, zegt Ronald Lucassen uit Loo, een van de mensen die zich al jarenlang verdiept in de snelwegplannen.


—————————————————————————————————

Opheffen stilte gebied om A15 (Brug) te kunnen doortrekken

Op 29 augustus jl. heeft de Provincie Gelderland een kennisgeving gepubliceerd  genaamd ontwerp-actualisatieplan Omgevingsvisie en ontwerp-actualisatieplan Omgevingsverordening waarin bij item:

D. Geluid

wordt voorgesteld een nieuw stiltegebied te realiseren in plaats van het bestaande stiltegebied waarin de brug over het Pannerdensch Kanaal wordt gerealiseerd  als gevolg van het doortrekken van de A15.

Aanvullend hierop heeft de Provincie Gelderland in de Duivenpost van 7 september, op pagina 6, onder de kop “Tervisielegging” bekend gemaakt , dat een nieuw stiltegebied wordt aangelegd i.v.m. verloren 

gaan van een stiltegebied door het de aanleg van de A15. In deze “Tervisielegging is ook sprake van een inloopavond op 8 september in Hotel Haarhuis.

Het betreft een gebied van minimaal 108 hectaren die als gevolg van een brug over het Pannerdensch Kanaal niet meer voldoen de uitgangspunten voor een stiltegebied. Het betreft het gebied Weide Oude Strangen.

De wijze en het tijdstip waarop bewoners nu geïnformeerd worden over een dergelijk cruciale besluit bij het doortrekken van de A15, is hoogst discutabel.

Wat betekent een dergelijk besluit voor Loo:

·         De Provincie Gelderland heeft ons als bewoners aan het tracé altijd voorgehouden en overtuigd dat een brug over het Pannerdensch Kanaal stil zou zijn. Er was geen noodzaak om het stiltegebied te verplaatsen. 

De brug wordt blijkbaar toch niet zo stil als ons in het gehele voortraject en OTB is voorgehouden!!!!!!!!

·         Door het stiltegebied te verplaatsen verliezen een groot aantal zienswijzen die ingediend zijn door bewoners voor 23 december 2015, als reactie op het OTB, juridisch hun een basis. 

Bij een eventuele vervolg stap naar de Raad van State bij vaststelling van het Tracé Besluit, kan geen  beroep worden gedaan op dat stilte gebied omdat dat stilte gebied er niet meer is.

De Provincie Gelderland is de grote voorvechter voor het doortrekken van de A15 en heeft bij die doortrekking het meeste belang. Door tijdens procedure in aanloop naar het Tracé Besluit 

aan het eind van dit jaar, de “spelregels” te veranderen worden de belangen van bewoners op een zijspoor gezet ten gunste van hun eigen belang. Dit lijkt ons geen correct handelen.

Alle partijen met wie we als Loo regulier contacten onderhouden over het doortrekken van de A15, Provincie Gelderland, Rijkswaterstaat, Projectbureau A15 en Gemeente Duiven, 

hebben verzuimd hiervan melding te maken zodat we ons kunnen voorbereiden op een dergelijk besluit door middel van het indienen van een zienswijze.

De Dorpsraad roept iedereen op een zienswijze in te dienen tegen het besluit om het bestaande stilte gebied op te heffen en verplaatsen vanwege het doortrekken van de A15. 

Het indienen van een zienswijze kan t/m 30 september as. Eén van de argumenten van de aanleg van de tunnel voor de Betuwelijn, was juist het sparen van het bestaande stiltegebied.

Een zienswijze kan zowel schriftelijk als digitaal ingediend worden. 

Digitaal via de Planoviewer via www.gelderland.nl/omgevingsvisie

Schriftelijk t.a.v.: het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland onder vermelding Actualisatieplan Omgevingsvisie en Omgevingsverordening (dec 2016, zaaknummer 2016-002242 Postbus 9090, 6800 GX Arnhem.

 

De Omgevingsvisie en Omgevingsverordening zijn te raadplegen in de Planoviewer via www.gelderland.nl/omgevingsvisie .

Voor vragen over de voorgenomen besluitvorming bij de provincie kan contact worden opgenomen met mevr. P. Saltet 026-3599266 van 13:00 tot 17:00 uur op maandag, dinsdag en donderdag.

 

Voor vragen over op het opzetten van een zienswijze kunt u contact opnemen met Dorpsraad en/of Ronald Lucassen 0316-280393 / 06-1396 7976

—————————————————————————————————

ViA15: Inloopbijeenkomst Groessen 23 juni over de lopende uitwerking van maatregelen aan oostzijde Pannerdensch Kanaal

 • De afgesproken maatregelen zijn: inpassing van de aanlanding van de brug, de aarden wal in Groessen/Loo, inpassing van de verdiepte ligging, het deksel in Helhoek, N810, de inrichting van Griethse Poort (noordzijde), landschappelijke inpassing A12 en aansluiting Zevenaar-Oost.
 • Tijd: donderdag 23 juni, 16.30-20.30 uur
 • Locatie: Zalencentrum Gieling, Dorpsstraat 29, Groessen

Meer info klik hier

—————————————————————————————————

Bezwaren verlengde A15 vooral over brug en lawaai

BEMMEL/ DUIVEN - Het plan om de A15 vanaf Bemmel tot aan de A12 bij Zevenaar door te trekken, heeft bijna 400 bezwaren opgeleverd. Die gaan vooral over de keuze voor een brug in plaats een tunnel en de vrees voor meer verkeerslawaai. De 384 zienswijzen – zoals een bezwaar formeel heet – werden ingediend door in totaal 673 personen of organisaties. Een derde van de reacties komt uit de Liemers, een derde uit Lingewaard en een derde van elders. Het merendeel komt van individuen, maar ook van enkele tientallen ondernemers en agrariërs.

Sluipverkeer
Behalve dat velen niet staan achter de keuze voor een brug over het Pannerdensch Kanaal en vrezen voor het lawaai van de snelweg, gaan ook veel protesten over vrees voor waardevermindering van of scheuren in de muren van woningen, sluipverkeer, aantasten van natuur en toename van fijnstof. Ook vindt een aantal reageerders dat de alternatieven voor doortrekking van de A15 onvoldoende onderzocht zijn.

Reageren
De komende 8 à 9 maanden gaat Rijkswaterstaat inhoudelijk reageren op alle zienswijzen. Eind dit jaar is dan ook duidelijk wie precies de bezwaarmakers zijn en of er iets met hun opmerkingen wordt gedaan.

Bron: De Gelderlander vrijdag 19 feb 2016.

—————————————————————————————————

384 zienswijzen met betrekking tot de A15

384 zienswijzen zijn (mede) namens 673 personen en organisaties ingediend op het Ontwerptracébesluit A12/A15 Ressen – Oudbroeken (ViA15) én de Aanvullende Bestuursovereenkomst. Klik hier voor de samenvatting van Platform Participatie.

Voor het nieuws van ViA15 m.b.t. de zienswijzen klik hier.

—————————————————————————————————

Informatie indienen zienswijze A15 (Definitieve versie 20-12-2015)

Beste Looenaren,

Bewoners en organisaties kunnen een zienswijze indienen op het ontwerptracé besluit A12/A15 Ressen 

Oudbroeken en op de aanvullende bestuursovereenkomst van 5 november 2015. Zienswijzen kunnen ingediend worden tot en met 23 december 2015.

Hierbij de definitieve versie van de zienswijze van de Dorpsraad Loo in de bijlage, geschreven door Ronald Lucassen i.s.m. Jan Rasing. klik hier.

Met vriendelijke groet,

De Dorpsraad

——————————————————————————

Bijeenkomst A15 op 2 december

Tijdens deze, door Dorpsraad Loo georganiseerde, bijeenkomst op woensdag 2 december 2015 is er een 

toelichting gegeven op de plannen om de A15 door te trekken langs Loo.
Het zogenaamde Ontwerp Tracé Besluit (OTB) en de aanvullende bestuurlijke afspraken zijn toegelicht en besproken.

Het accent hierbij lag op de gevolgen voor de leefbaarheid in Loo.
Als deze plannen ongewijzigd worden uitgevoerd dan zijn deze gevolgen voor Loo enorm. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Geluidoverlast
 • Uitstoot van fijnstof en verbrandingsgassen
 • Lichtoverlast / -vervuiling vanaf de brug
 • Verstoring van ons stilte gebied / natuurgebied / recreatiegebied
 • Visuele hinder van de zeer hoge brug (hoogste punt van het wegdek is gelijk aan het hoogstepunt van de toren van havezate Loowaard), overlast tijdens de bouw en andere grondwaterhuishouding en waardevermindering van panden (planschade)

Voor nadere informatie klik hier

——————————————————————————

DUIVEN - De door te trekken A15 passeert de buurtschap Helhoek bij Groessen alsnog onder de grond. Er komt een volledig verdiepte ligging met een deksel – zoals de bewoners en de gemeente Duiven wilden.

05 november 2015

Laatste update 08 november, 11:18

Dit blijkt uit het akkoord dat het rijk en de provincie donderdag sloten. Minister Melanie Schultz van Haegen is hiermee tegemoetgekomen aan de wensen van de gemeente en de bewoners van de buurtschap bij Groessen.

Fruitbomen
De deksel wordt ongeveer 140 meter lang en ingericht als ontmoetingsplek. In het omliggende gebied komen fruitbomen te staan. De Duivense wethouder Sjef van Groningen spreekt van 'een fantastisch resultaat'. "Weliswaar zijn er nog mensen die pijn gaan lijden, maar dit is prachtig."

Breed gedragen
Een aantal Helhoekbewoners lobbyden lang en veel voor een verdiepte A15. Ze snappen het belang van de snelweg maar vinden het onverteerbaar dat Helhoek in tweeën zou worden geknipt én dat de A15 op maaiveldhoogte zou komen te liggen. Zevenaar, Duiven, Lingewaard en Overbetuwe bundelden de krachten en kwamen met een gezamenlijk regiovoorstel voor de inpassing van het hele nieuwe stuk snelweg.

Dit was een eis van Schultz; zij wilde alleen maar luisteren naar wensen als er een breed gedragen voorstel kwam. Dat is nu gebeurd.

De doortrekking van de A15 wordt overigens weer verder uitgesteld. Volgens de nieuwste planning kunnen automobilisten tussen 2021 en 2023 voor het eerst over de weg rijden. Dat is minstens 2 jaar later dan eerder gedacht.

——————————————————————————


DUIVEN/GROESSEN - Bewoners van buurtschap Helhoek bij Groessen worden ontzien bij de inpassing van de A15. Dat blijkt uit een conceptplan.

image-4197445

27 juni 2015 Laatste update 07:18

In het plan, dat is opgesteld door de gemeente Duiven en adviesbureau BRO, staat dat de A15 in een tunnelbak langs Helhoek moet worden geleid. 

Marcel Hermsen, een van de woordvoerders van Helhoek, is blij met het plan. Wel vindt hij het jammer dat het plan nog niet financieel is onderbouwd.


——————————————————————————

Meer onderzoek nodig: doortrekking A15 vertraagd.

29 mei 2015

DEN HAAG - De doortrekking van de A15 van Knooppunt Ressen naar Zevenaar is verder vertraagd. Minister Schultz van Haegen schrijft dat er meer onderzoek nodig is naar de uitstoot van stikstof op de natuur waar de weg doorheen gaat.

image-1565990

Gebleken is dat er meer verkeer op de omliggende wegen van het nieuwe stukje snelweg komt, met meer stikstof als gevolg.

Gelderse Poort
De A15 gaat dwars door de Gelderse Poort, een Europees beschermd gebied.

Minister Schultz zal nu in het laatste kwartaal het ontwerp-tracébesluit nemen, waarmee ze de exacte route vastlegt.

De weg moet tussen 2019 en 2021 klaar zijn.

——————————————————————————

Kinderdagverblijf Groessen weg om aanleg A15.

22 december 2014

GROESSEN - Kinderdagverblijf Pepeloentje in Groessen verlaat zijn onderkomen aan Kerkakkers 37. Rijkswaterstaat heeft het huis en het erf gekocht in verband met de aanleg van snelweg A15. 

Eigenaresse Els van Kerkhoff zegt op zoek te gaan naar een nieuwe plek in het buitengebied met een halve hectare grond eromheen.

ViA15
In zijn jongste nieuwsbrief meldt projectbureau ViA15 – een onderdeel van Rijkswaterstaat dat belast is met de doortrekking van de snelweg – dat de eerste woningen zijn aangekocht. ViA15 bespreekt onder meer met bewoners hoe lang zij in hun huis kunnen blijven zitten.

Dat overkwam ook Van Kerkhoff. "We hopen medio 2016 naar de nieuwe locatie te kunnen, maar Rijkswaterstaat deelde ons mee dat we tot januari 2017 aan de Kerkakkers kunnen blijven."ARNHEM, 18-10-2014 

De Gelderse VVD wil geen nieuwe discussie over tolheffing op de doortrekking van de A15. Volgens VVD-lijsttrekker Jan Markink is dat veel te riskant.

Hij wil vasthouden aan het akkoord dat Gelderland met minister Schultz van Haegen over de aanleg van de weg heeft gesloten. Daarin staat tolheffing.

Markink vindt de hoogte (1,18 euro per keer voor een personenauto) daarvan aanvaardbaar.

image-1565990

Geen afstand
In het partijprogramma voor de Provinciale Statenverkiezingen neemt de VVD daarom geen afstand van tolheffing. Het CDA doet dat wel en ook kandidaat-lijsttrekker Fokko Spoelstra van de PvdA deed het.Markink denkt dat Schultz van Haegen de bal onmiddellijk terugkaatst. "Dat zou betekenen dat de weg de provincie Gelderland 300 miljoen extra kost. De A15 is een rijksweg; ik heb geen zin twee derde van het hele bedrag te betalen.” Markink is ook bang dat nieuwe onderhandelingen tot vertraging van de aanleg leiden. Hij vindt het belang van de weg voor de Gelderse economie zo groot dat hij ieder uitstel wil voorkomen. Volgens de huidige planning moet de weg er in 2019 liggen.

© De Gelderlander 2014, op dit artikel rust copyright.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Helhoek verlangt komst A15-minister Schultz

16 februari 2014

GROESSEN - Bewoners van de Helhoek vinden dat minister Melanie Schultz van Haegen hun buurtschap moet bezoeken. "Dan kan ze met eigen ogen zien wat hier gebeurt als de A15 wordt doorgetrokken", zegt bewoner Koos Degen.

Nieuw offensief
De Helhoek, die ten noorden van Groessen ligt, is een nieuw offensief begonnen omdat de nieuwste tracévariant het gehucht het zwaarst treft. Eerdere alternatieven waren al niet leuk, vinden de bewoners, maar op de nieuwste A15-kaart wordt de buurtschap doormidden gehakt. Van de 35 woningen zitten 14 binnen 30 meter van de toekomstige snelweg.

Spoorlijn
Degen en medebewoners Frans Jongen en Marcel Hermsen willen Schultz uitnodigen 'om haar te laten zien wat 1.000 woorden niet kunnen zeggen'. Ook eist de buurtschap dat de A15-tunnel, die nu bij de spoorlijn Arnhem-Zevenaar ophoudt, 250 meter wordt doorgetrokken – tot voorbij de Helhoek.

----------------------------------------------------------------------------

Inloopbijeenkomsten doortrekking A15

DUIVEN – 

Rijkswaterstaat houdt ko­mende maand 5 inloopbijeen­komsten over de doortrekking van de A15. 3 van die informa­tiedagen zijn bij het Duivense Van der Valkhotel, vlak aan de A12. De andere 2 in Angeren.

Donderdag 6 februari is de eerste inloop. Dit treffen begint om 16 uur en duurt tot 21.30 uur.

Hotel
Zaterdag 8 februari is er opnieuw een A15-inloop in het hotel, maar dan tussen 12 en 16.30 uur. De 3e bijeenkomst is op maandag 10 februari van 16 21.30 uur.

De A15 wordt doorgetrokken van­af knooppunt Ressen naar de A12.

----------------------------------------------------------------------------

Schultz verlaagt tol verlengde A15

DEN HAAG - 

Minister Melanie Schultz (Infrastructuur) zal minder tol gaan heffen op de verlengde A15 tussen Ressen en Zevenaar in Gelderland. Dat zei ze maandag tijdens een overleg in de Tweede Kamer.

Een meerderheid van de Tweede Kamer, waaronder regeringspartij PvdA, wilde minder tol op de nog aan te leggen weg. „Ik kan het tarief aanpassen zodat het vergelijkbaar wordt met dat van de Blankenburgtunnel”, zei Schultz, verwijzend naar de toekomstige tunnel ten westen van Rotterdam waar ook tol betaald zal moeten worden.

Schultz bepaalde eerder dat personenauto's op de verlengde A15 1,62 euro moeten gaan betalen om de weg te gebruiken. Vrachtwagens moeten daar 7,54 euro neertellen. Die tarieven worden nu respectievelijk 1,18 euro en 7,11 euro. De aanpassing kost de minister 12 miljoen euro. Ze gaat daar nog een dekking voor zoeken.

De provincie Gelderland is volgens een woordvoerder „heel tevreden” over de verlaging van het toltarief. Onderzoek wees uit dat 44 procent van de weggebruikers de snelweg zou gaan mijden wegens het hoge toltarief. Als automobilisten het bedrag moeten betalen dat Schultz nu wil heffen, zal nog een derde omrijden om de tol te ontlopen. Dat noemt de provincie aanvaardbaar. Gelderland betaalt 360 miljoen euro mee aan de aanleg van het ontbrekende snelwegdeel.

De tol is volgens de minister nodig om de wegen te kunnen aanleggen. Ze zou zelf het liefst ook afzien van tol, maar daar is geen budget voor. Bovendien zijn de negatieve effecten van de invoering van tol te overzien voor de verlengde A15 en de Blankenburgtunnel. Dat was niet het geval bij de nieuwe verbinding tussen de A13 en de A16 in het noordelijk deel van Rotterdam. Daar zouden te veel auto's kiezen voor een andere route. Daarom heeft Schultz voor de A13/A16 de tol geschrapt.

Een meerderheid van de automobilisten is tegen het heffen van elke tol, meldt de ANWB. De autobezitters vinden dat de overheid hun als „een melkkoe” gebruikt.

----------------------------------------------------------------------------

Gelderland niet blij met tolheffing A15

ARNHEM - 

De provincie Gelderland is niet blij met het voornemen van minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur om tol te gaan heffen op het nog te openen deel van de snelweg A15 tussen Ressen en Zevenaar in Gelderland. De provincie is „geschrokken” en denkt dat het kabinet de automobilist van de A15 af jaagt als er tol betaald moet worden.

Minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur Foto: ANP

Schultz schreef maandag aan de Tweede Kamer dat gebruik van het snelwegdeel de automobilist 1,62 euro gaat kosten. Vrachtwagens betalen 7,54 euro.

Het plan voor tolheffing op de A15 is al heel oud. Gelderland heeft het effect daarvan keer op keer laten onderzoeken en stelt dinsdag dat volgens de jongste cijfers 44 procent van de weggebruikers een andere route zal kiezen om de tol te omzeilen.

De snelweg A15 is de meestgebruikte route voor vrachtvervoer tussen de Rotterdamse haven en het Duitse achterland. Er ontbrak een stukje snelweg in Oost-Gelderland, wat voor veel vertraging zorgde. Het nieuwe snelwegdeel gaat in 2019 open. Gelderland heeft aan de bouw 360 miljoen euro bijgedragen.

Die bijdrage zit de provincie nu ook dwars: „Het kabinet weet wel geld te vinden voor wegen in de Randstad. Het investeert daar zelfs in gemeentewegen, maar de regio moet bijdragen aan rijkswegen. En dan ook nog het hoogste toltarief, terwijl het duidelijk anders was afgesproken.”

Gelderland wil dat Schultz haar plannen terugdraait. „Als de A15 in 2019 opengaat, ga ik er vanuit dat de minister wil dat er ook auto's overheen gaan rijden”, aldus verkeersgedeputeerde Conny Bieze.

----------------------------------------------------------------------------

'AKKOORD OVER DOORTREKKEN VAN A15'

LINGEWAARD - Het wordt steeds duidelijker hoe de plannen voor de doortrekking van de A15 er uit komen te zien. Dat zegt Kees Telder, wethouder van de gemeente Lingewaard woensdag. Volgens de wethouder baalt de gemeente nog altijd dat er geen tunnel komt, maar zijn ze wel blij dat er nu bijvoorbeeld fietspaden op de brug komen. De provincie Gelderland, de Stadsregio Arnhem/Nijmegen en het ministerie van Infrastructuur en Milieu hebben ook besloten dat er pilaren onder de brug worden geplaatst en dat er 'groene' geluidswallen komen. Daar is de gemeente Lingewaard blij mee.

Jarenlange discussie

Al jarenlang wordt gediscussieerd over het verlengen van de A15 vanaf Bemmel tot en met de A12 bij Zevenaar. Vooral de discussie of de weg met een tunnel onder het Pannerdensch Kanaal zou lopen, of met een brug eroverheen, zorgde voor veel commotie.

Verzinken

In de bestuursovereenkomst is vastgelegd waar de nieuwe snelweg komt te liggen. De minister heeft gekozen voor de 'doortrekking Noord' met een brug over het Pannerdensch Kanaal en minimaal 140 meter van Groessen. De minister heeft 12 miljoen euro gereserveerd om de weg bij Groessen minimaal drie meter te verzinken, waardoor geluidsoverlast verminderd moet worden.

Extra aansluitingen en OV

Park Lingezegen blijft bereikbaar door een fietsonderdoorgang onder de nieuwe snelweg. Zevenaar Oost krijgt een aansluiting op de doorgetrokken A15. De stadsregio gaat onderzoeken of het fietsnetwerk, carpoolplekken en openbaar vervoer kunnen worden uitgebreid. De A15 wordt doorgetrokken van Bemmel tot en met de A12 bij Zevenaar. Het werk moet in 2019 klaar zijn.

Bron: Omroep Gelderland, datum 4 juli 2013

----------------------------------------------------------------------------

Laatste nieuws A15: febr 2013

a15feb2013.jpg


----------------------------------------------------------------------------

Laatste nieuws A15:

----------------------------------------------------------------------------

Voortgang acties A15:

Hallo allemaal,
Afgelopen zaterdag hebben we in Duiven weer 'n z.g.n.perenaktie gehouden, deze werd gehouden op de T-splitsing bij de Vergert.

Daar hebben wij 1000 flyers en nog meer peren uitgedeeld aan passerende automobilisten, om de aandacht te vestigen op a.s. woensdag.

A.s. Woensdag 24 oktober gaat de provincie 'n besluit nemen over het bedrag dat naar de A15 gaat. En daarmee wordt dus de keus gemaakt voor een brug of tunnel.

Wij vragen ons sterk af hoe dat bedrag besteed gaat worden, met tunnel of brug, op maaiveldhoogte of verdiept. Met andere woorden: hoe wordt de weg ingepast??!!

Daarom ook gaan we a.s. woensdag met peren naar de provincie om daar de toffe peren te zoeken, die ons helpen in onze uitdaging de A15 goed ingepast te krijgen.

Groeten van de actiegroep A15 !

----------------------------------------------------------------------------

Actie A15 in Bemmel

----------------------------------------------------------------------------

Actie A15 in Bemmel

  

Actie A15 in Bemmel

----------------------------------------------------------------------------

Nieuws A15 : uit de Liemers Lantaarn van 13 juli 2012:

A15juli3.jpg


----------------------------------------------------------------------------

Nieuws A15 : uit de Duivenpost van 11 juli 2012:

a15juli2.jpg


----------------------------------------------------------------------------

Nieuws A15 Dorpsraad Loo::

Nieuwsbrief Leefbaarheid A15

Op 16 januari jl. maakte minister Schultz van Haegen haar Standpunt bekend voor doortrekking van de A15 tussen Bemmel en de A12. De maanden daarna heeft een intensieve lobby plaatsgevonden om het Standpunt aangepast te krijgen. Via diverse kanalen hebben bewoners- en milieugroepen, de ANWB en Bond Heemschut, lokale politieke partijen en de gemeenten Lingewaard, Zevenaar en Duiven duidelijk gemaakt dat doortrekking met een brug en slechts half verdiepte ligging tussen Duiven en Zevenaar een slecht idee is. Met een Open Aanbesteding - voorstel van een groep deskundigen, de Expertgroep A15 - zou de markt kunnen worden uitgedaagd om bínnen het budget met een duurzamer oplossing te komen.

MINISTER HOUDT VOET BIJ STUK

Na het vallen van de regering, heeft de Tweede Kamer op 30 mei diverse onderwerpen controversieel verklaard. Voor de A15 gold dat niet, vermoedelijk omdat er vanuit onze regio werd aangedrongen op haast. De Provincie, de Kamer van Koophandel en diverse gemeenten (waaronder ook Zevenaar!) waren bang dat van uitstel afstel zou komen. Wel kwam de minister in een Algemeen Overleg met de Kamercommissie - 31 mei, geheel gewijd aan de A15! - met een kleine aanpassing van haar Standpunt: wanneer er geld voor is (ze rekent op een Aanbestedingsmeevaller) kan het tracé ter hoogte van Groessen 100 meter worden opgeschoven en geheel verdiept worden aangelegd.

Op geen van de andere punten heeft de minister toegegeven: geen Open Aanbesteding, géén tunnel onder het Pannerdensch Kanaal, geen verdiepte ligging volgens het Combivariant 2-tracé en geen (gedeeltelijk) behoud van de bestaande oprit van Zevenaar naar de A12.

TWEEDE KAMER STELT TELEUR

Onze hoop was daarom gericht op de Tweede Kamer, die ook na vertrouwelijke inzage in stukken van Rijkswaterstaat bleef vragen om een Open Aanbesteding. Dat gold niet alleen voor de oppositie (voorstanders van doortrekking PvdA en D66 én tegenstanders GroenLinks en SP), maar ook voor het CDA, waar fractiespecialist Sander de Rouwe kritische vragen stelde. Gisteravond bleek echter weer eens dat het CDA een minister die voet bij stuk houdt niet durft af te vallen. Daardoor was er geen Kamermeerderheid voor een motie van de PvdA en D66 waarin werd gepleit voor een Open Aanbesteding. Behalve het CDA stemden, zoals verwacht, ook VVD, PVV en SGP ertegen. Teleurstellend, we hadden het graag anders gezien. Dit betekent echter geenszins dat wij de strijd nu opgeven. Mogelijk ontstaat al snel een andere situatie na de verkiezingen van 12 september; we zullen ons best doen om de A15 op het netvlies te houden bij de politieke partijen. Maar ook als de voorbereiding voor de A15-doortrekking 'gewoon' doorgaat, zijn er nog steeds kansen om deze te stoppen. Die kansen zullen we zeker benutten, dus u hoort nog van ons!

(Geschreven door Alex de Meijer, Gelderse Natuur en Milieufederatie)

----------------------------------------------------------------------------

Nieuws A15 : uit de Duivenpost van 4 juli 2012:

a15vandaag.jpg

----------------------------------------------------------------------------

Nieuws A15 : uit de Liemers Lantaarn van vrijdag 29 juni:


----------------------------------------------------------------------------

nieuwsa15.jpg

Fakkeltocht A15


© DorpsRaad Loo 2017