Laatste nieuws over Windpark Caprice 6 november 2022 - bron: Jan Rasing

Zoals bekend zal zijn heeft de gemeenteraad Lingewaard goedkeuring verleend voor de bouw van twee windturbines van maar liefst 240 meter hoog, bij steenfabriek Caprice in Angeren. Pal naast het Pannerdensch kanaal en dus heel dicht bij Loowaard en Loo. Ons dorp Loo en het Web vallen geheel binnen de overlastcirkel van 10 keer de tiphoogte.

Wij zijn op zich niet tegen windenergie, maar wel tegen deze enorme windturbines op deze locatie. Die is veel te dicht bij bebouwing en natuurgebied en daarbij komt dat dit geen windrijk gebied is. Er zijn dus betere plaatsen, bijvoorbeeld op zee wat ook het beleid is van ‘Den Haag’.

De stukken behorende bij de verleende vergunning liggen nu ter inzage in het gemeentehuis van Lingewaard in Bemmel en ook op hun website staan deze stukken. Tot en met 16 november kan er beroep aangetekend worden bij de Raad van State tegen deze verleende vergunning. Als Dorpsraad Loo denken we serieuze kansen te hebben om deze geplande bouw te voorkomen. Onze kansen zien we vooral in de aantasting van de gezondheid  (te dicht bij de bebouwing), de aantasting van het natuurgebied met veel beschermde fauna en het gebruik van normen die behoren bij veel lagere winturbines maar niet bij deze gigantisch hoge windturbines.

Daarom zijn we bezig, met de ‘overkant’ en met Milieuvrienden Duiven een beroepschrift samen te stellen. Dat is in concept klaar en staat nu (als concept nog) op deze website.

Daarnaast zijn we ons aan het oriënteren om goede juridische ondersteuning te regelen. Deze jurist/advocaat dient ons te helpen op het juridische vlak van het beroepsproces en eventueel in een latere fase (mocht het onverhoopt toch doorgaan) bij het verkrijgen van planschade (bijvoorbeeld ten gevolge van waardevermindering van uw woning). 

Als u ook moeite hebt met deze geplande plaatsing dan zijn er voor u twee mogelijkheden om in beroep te gaan:

  1. U dient zelf een eigen beroepschrift in bij de Raad van State, uiterlijk 16 november
  2. U ondertekent het beroepschrift van Dorpsraad Loo, omwonenden van de ‘overkant’ , milieuvrienden Duiven en stichting Leefbaarheid Rijnstrangen en Loowaard i.o.

Indien u kiest voor de eerste mogelijkheid dan staat het u vrij om te putten uit ons concept beroepschrift.

Kiest u voor de tweede mogelijkheid dan dient u dat beroepschrift mede te ondertekenen.

Daarvoor vindt u een lijst op deze website en ook in de Dorpsstem van deze week zit een lijst die u kunt gebruiken. De lijst kan gebruikt worden door meerdere personen, die wel 18 jaar of ouder moeten zijn en die wonen binnen de overlastcirkel van 2400 meter. Uw woning dient dus binnen een afstand van 2400 meter tot een van de windturbines te staan.

Ondertekent u deze lijst dan bent u mede-appellant, het verplicht u verder tot niets.

De lijsten kunt u scannen en sturen naar het emailadres: geenwindmolenscaprice@gmail.com

In Loo kunt u ze ook inleveren bij de volgende adressen:

  • Eversstraat 33
  • Loostraat 43
  • Husselarijstraat 15

De lijsten moeten bij ons binnen zijn (i.v.m. de verdere verwerking) uiterlijk 13 november a.s.

Om deze rechtsgang te coördineren en het financiële gedeelte overzichtelijk en correct te houden zijn we bezig met de oprichting van de stichting Leefbaarheid Rijnstrangen en Loowaard.

Uiteraard zijn er wel kosten verbonden aan een dergelijke rechtsgang. Daarvoor zullen wij binnenkort  aan eenieder vragen om een vrijwillige bijdrage. Ook zijn wij op zoek naar personen die een rechtsbijstandverzekering hebben met een daarbij passende module over wonen (naam verschilt per verzekering) en die deze verzekering willen inzetten. Wij zullen dit coördineren en waar nodig hulp bieden. Wij zouden wel alvast met deze personen in contact willen komen, daarom het verzoek om dit even aan te geven via een korte email naar:  geenwindmolenscaprice@gmail.com. Als u dit al bij ons hebt aangegeven dan hoeft u dit niet meer aan te geven, maar vanwege de ontvankelijkheid bij de Raad van State dient  u wel het beroepsschrift mede te ondertekenen. Voor de rechtsbijstand zullen wij u binnenkort benaderen.

De eerder genoemde documenten vindt u hier:

Concept beroepsschrift

Ondertekenlijst

Dank namens de stichting Leefbaarheid Rijnstrangen en Loowaard (i.o.).

 

Wat vindt de dorpsraad van de windturbines.

Alle argumenten voor en tegen de windturbines gaan wij niet ter discussie stellen. Wij zijn geen experts. Maar je kunt je afvragen of het logisch is om twee windturbines, per stuk hoger dan twee Domtorens op elkaar gestapeld, te plaatsen in een toch al kwetsbaar natuurgebied dat wellicht nog meer wordt overbelast in de nabije toekomst. Dat de dorpsraad het geen goed idee lijkt om twee van zulke bizar hoge windturbines te plaatsen hebben we ook kenbaar gemaakt bij zowel de gemeente Duiven als gemeente Lingewaard. Dit heeft niets met duurzaamheid te maken. Het gezond verstand heeft plaats moeten maken voor de keuze van de gemeente Lingewaard om juist op deze plek twee windturbines te plaatsen van deze enorme omvang . Er is niet serieus geluisterd naar de mening van duizenden omwonenden. En daarom zijn wij tegen de plaatsing van deze windturbines. En steunen wij bovenstaand initiatief.