Persbericht Stichting Duurzame Aanleg A15

Hieronder vindt u de tekst van het persbericht welke vandaag is gestuurd naar de pers door de Stichting Duurzame Aanleg A15.

Stichting Duurzame Aanleg A15

Persbericht Stichting Duurzame Aanleg A15

Datum:    5 - 4 - 2023

PERSBERICHT   Stichting Duurzame aanleg A15

Tussenuitspraak Tracébesluit doortrekken A15, spanning neemt toe.

Na jarenlang procederen heeft de hoogste algemene bestuursrechter van Nederland een tussenuitspraak gedaan over het Tracébesluit om de A15 door te trekken en aan te sluiten op de A12. De Raad van State heeft in deze tussenuitspraak de stikstofrekenmethodiek gebaseerd op een afkapgrens van 25 km goedgekeurd. Over het tweede belangrijke punt - de passende beoordeling - doet de Raad van State later uitspraak.   

Omwonenden teleurgesteld maar houden goede moed

Als omwonenden van de aanliggende dorpen zijn we teleurgesteld over deze tussenuitspraak van de Raad van State. Teleurgesteld omdat deze uitspraak onverwacht is.

Onverwacht omdat het StAB- advies (Stg Advisering Bestuursrechtspraak, het onafhankelijke adviesbureau van de rechter) duidelijk was over het ontbreken van een onderbouwing van deze 25 km afkapgrens.  

Toch rekenen omwonenden en de stichting op een positieve afloop, omdat  door de Raad van State nog meerdere onderwerpen beoordeeld zullen moeten worden. Onder andere zal zowel de externe saldering als de ecologische beoordeling van de gevolgen van doortrekking nog nader beoordeeld moeten worden. Ook bij deze onderwerpen zijn de kritische kanttekeningen geplaatst, ook door de StAB. Doortrekking van de A15 zal een ware aanslag betekenen op ons leef- en natuurgebied. Het unieke Natura 2000 gebied nabij de doortrekking zal bij aanleg van het A12/A15 project verloren gaan. Om dit te voorkomen is noodgedwongen de Stichting Duurzame Aanleg A15 is opgericht. De stichting vertegenwoordigt diverse organisaties van omwonenden, van milieu en natuur en andere belanghebbenden, met als doel om het unieke en rijke leef- en natuurgebied in de Liemers en Lingewaard te behouden. Dat doel hopen en denken we nog zeker te bereiken.

Behoud van leef- en natuurgebied

In de eerste fase is er samen met Rijkswaterstaat gezocht naar een duurzame inpassing in het leef- en natuurgebied. Meerdere voorstellen en gesprekken met de overheid liepen helaas uiteindelijk  op niets uit. Het voorstel van omwonenden om net als bij de Betuwetreinroute een tunnel onder het Pannerdensch kanaal te maken werd afgewezen. Het uiteindelijke Tracébesluit betekent een onaanvaardbare aanslag op de leef kwaliteit en is daarnaast een niet robuuste oplossing voor de regio. Voor Stichting Duurzame Aanleg A15 een brug te ver.

Waarom is het voorstel van de overheid geen robuuste oplossing?

  • Een brug over de tunnel van de Betuwetreinroute is onlogisch. De voordelen die de tunnel van de Betuwetreinroute met zich meebrengt vervallen door het plaatsen van een brug. Dit gaat ten koste van het leefgebied in de regio en van het omliggende Natura 2000-gebied.
  • De T-kruisingen ofwel de aansluiting van de A15 op de A12 is een zogenaamde bajonetaansluiting met complexe opritten, afritten en in- en uitvoegstroken. Deze complexiteit zorgt ook volgens Rijkswaterstaat voor problemen, zoals aanrijdingen en files.
  • De nieuwe verbinding veroorzaakt een forse aantrekking van vrachtverkeer tussen de zeehavens en het Duitse achterland. Doortrekking zou zorgen voor nieuwe files, vertragingen en oponthoud, ook voor het verkeer uit de regio en daarmee een forse negatieve impact op de leefbaarheid in regio.
  • Deze extra stroom aan vrachtverkeer is ook door Rijkswaterstaat en de minister van I&W onderkend en wel meegenomen in de batenanalyse maar ten onrechte niet meegenomen in de stikstofberekening.

De A12 problemen vragen om snelle oplossingen

Het is een strategische keuze van de minister van I&W geweest om vast te houden aan de koppeling om de A12 te verbreden en de A15 door te trekken. De minister kreeg daarin bijval van lokale bestuurders. Door deze koppeling  is er nog steeds geen oplossing voor de problemen op de A12, terwijl er genoeg duurzame oplossingen zijn. Bijvoorbeeld een verkeerslichtvrije Pleijroute, een verbreding van de A12 en/of een verdere verbetering van het openbaar vervoer. Er dient snel werk gemaakt te worden van passende en gedegen oplossingen voor de regio.

Regionaal draagvlak voor duurzame oplossingen

Omwonenden volgen en beoordelen al meer dan 20 jaar door de overheid bedachte infrastructurele projecten in de omgeving. Dit blijven ze doen totdat het leef – en natuurgebied in de regio behouden zal zijn. Er wordt veel tijd, geld en energie bespaard als omwonenden vroegtijdig bij nieuwe plannen betrokken worden. Omwonenden en de stichting staan open voor verbeteringen en een volwaardige betrokkenheid in de besluitvorming. Ze kennen de omgeving als geen ander en denken graag mee als volwaardig gesprekspartner.

De Stichting Duurzame Aanleg A15 verklaart:

Hoewel de tussenuitspraak teleurstellend is, rekenen we nog steeds op een voor onze leef omgeving positief besluit. Een robuuste passende infrastructurele oplossing voor de regio zal verder onderzocht moeten worden, waarbij de leef kwaliteit, natuur en mobiliteit in de juiste samenhang met elkaar ingepast worden.

Valentijn Wösten, raadsman die namens de omwonenden optrad bij de Raad van State verklaart:

Met deze uitspraak is nog niets beslist over de mogelijke aanleg van het A15-project. Ook binnen de 25 kilometercirkel nemen de deposities als gevolg van het A15 project sterk toe, zonder dat de neerslag voldoende is gecompenseerd met sluiten van veebedrijven. Hierover zal de rechter nog moeten oordelen.